Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Regulamin

REGULAMIN HURTOWEJ PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ WWW.ITHPARTS.PL

§1 OGÓLNE POSTANOWIENIA

Sklep www.ithparts.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sklep www.ithparts.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.ithparts.pl zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.ithparts.pl umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.ithparts.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.ithparts.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
informacje o złożonych Zamówieniach.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji
pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

ODBIORCA – podmiot występujący w modelu dropshipping jako kupujący w stosunku do Klienta, a zarazem klient końcowy transakcji.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ithparts.pl.

SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z
Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

Sklep www.ithparts.pl prowadzi sprzedaż hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Klientów niebędących Konsumentami.

Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna
określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Cena Produktu uwidoczniona po zalogowaniu na stronie internetowej Sklepu www.ithparts.pl podana jest w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i jest ceną netto oraz
brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Cena Produktu może ulec zmianie po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zamówienia można składać:

6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.ithparts.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ithparts.pl
6.3 telefonicznie pod numerem telefonu: 790 499 200
W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17 w dni robocze czyli od Poniedziałku do Piątku. Zamówienia złożone
w Dni Robocze po godz. 15, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów
danego Produktu.

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie w formie wiadomości elektronicznej i przyjmuje zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT).

Klient wyraża zgodę na wystawianie oraz przesyłanie faktur w formie elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54
poz. 535 ze zm.).

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1 płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, ” mBank 46 1140 2004 0000 3902 7493 4536 “,
1.2 płatność na zasadzie „kredytu kupieckiego”.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w walucie jaką jest złotówka, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 46 1140 2004 0000 3902 7493 4536 ( mBank ) W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy
płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży

§6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1 Czas kompletowania Produktu wynosi 2 dni robocze.
2.2 Czas kompletowania Produktu na specjalne zamówienie Klienta wynosi od 3 do 18 dni roboczych lub terminie indywidualnie ustalonym z Klientem.
2.3 Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. w Polsce od 1 do 6 dni roboczych oraz poza granice Polski od 2 do 6 dni
roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem niedziel i świąt).

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej .

Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą
wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu
przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§7 REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2 Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy lub 6 miesięcy w zależności od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
1.3 Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.
1.4 Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ithparts.pl
lub pisemnie na adres: ul. Proszowicka 1, 31-228 Kraków, z dopiskiem reklamacje.
1.5 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.6 Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: wskazany przez sprzedawcę, z dopiskiem reklamacje.
1.7 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW SPRZEDAJĄCYCH W MODELU DROPSHIPPING

W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów składających Zamówienia w modelu dropshipping.

Klienci, którzy chcą oferować Produkty w systemie dropshipping są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym paragrafie.

Sprzedawca pełni wyłącznie rolę pośrednika wobec Odbiorcy Produktu.

Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wzajemnych zobowiązań Klienta i Odbiorcy.

Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie dostawy Produktu bezpośrednio do Odbiorcy, tj. klienta końcowego, jest Sprzedawca.

Reklamacje dotyczące Produktów oraz procesu dostawy zgłaszane Klientowi przez Odbiorców będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Klient jest zobowiązany do podania dokładnego oraz poprawnego adresu Odbiorcy Produktu.

Klient ponosi odpowiedzialność za niewskazanie adresu odbiorcy oraz za podanie niedokładnego lub niepoprawnego adresu odbiorcy.

Oświadczenia dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej między Klientem, a Odbiorcą będą przesyłane na adres Klienta i rozpatrywane przez Klienta.

Klient jest zobowiązany do zamieszczenia w regulaminie własnego sklepu internetowego informacji wskazujących na stosowanie modelu dropshipping w realizacji zamówień.

Klient jest uprawniony do wykorzystywania opisów i zdjęć dostępnych na stronie Sklepu z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych wyłącznie dostępnych na stronie Sklepu. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowe
działanie Usług Elektronicznych świadczonych na stronach internetowych Klientów.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności praw konsumenta.

Klient jest zobowiązany przesłać Odbiorcy lub udostępnić mu w formie elektronicznej dowód zakupu.

§10 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1 zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2 prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3 korzystanie z Newslettera,
1.4 korzystanie z Systemu Opinii.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§11 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.3 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.4 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii
albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
2.5 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
wysłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1 komputer z dostępem do Internetu,
3.2 dostęp do poczty elektronicznej,
3.2 przeglądarka internetowa,
3.3 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§12 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@ithparts.pl.

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§13 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
1.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: info@ithparts.pl
1.3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w
szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
1.5 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§14 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ithparts.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów
wykorzystywanych na zasadzie licencji) .

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
www.ithparts.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ithparts.pl należą do ich właścicieli i są
używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy, opisy produktów, treści regulaminu, i zdjęcia
prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ithparts.pl użyte są w celach informacyjnych i stanowią własność sklepu www.ithparts.pl

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Usługobiorcami (Klientami) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją
polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Usługodawcy.

Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin obowiązujący od 02.11.2018 r. (Kraków, 02.11.2018 r.)